Gotraining.gr

’Creating an interactive e-book  with comics for teaching entrepreneurship in VET’

 


 

 

H ETE τον Μάϊο του 2022, υλοποίησε στα πλαίσια του Erasmus+, επιμόρφωση 28 μελών της στο Πανεπιστήμιο Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου, με θέμα: “Νέες προσεγγίσεις μάθησης για  την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία με τη ενσωμάτωση διαδραστικών τεχνολογιών και τεχνικών μοντελοποίησης χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και πολυτροπικών διεπαφών”. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις  διάχυσης του προγράμματος σε πολλά Παραρτήματα της ΕΤΕ.

Διαβάστε περισσότερα: “Νέες προσεγγίσεις μάθησης για την εισαγωγή της καινοτομίας στη διδασκαλία με τη ενσωμάτωση...

Το πρόγραμμα της ΕΤΕ με τίτλο «Η διδασκαλία του μέλλοντος :Massive Open Online Course (MOOC) and Flipped Classroom” περιλάμβανε δύο ροές και υλοποιήθηκε από 7-13 Απριλίου 2019.

Κύριος στόχος του σχεδίου ήταν η κατάρτιση 20 συνολικά τεχνολόγων εκπαιδευτικών( ανδρες και γυναίκες), μελών της E.T.E σε θέματα εναλλακτικών και ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην απόκτηση γνώσεων στα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους διδασκαλίας.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση συνεχώς αυξάνει. Για να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις νέες προκλήσεις, χρειάζονται ουσιαστικά εφόδια, τα οποία θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν με επιτυχία σ' ένα συνεχώς εξελισσόμενο εκπαιδευτικό τοπίο.  Έτσι, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες μεθόδους διδασκαλίας μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, τόσο στη προσωπική όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλίας.Οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται καθημερινά και μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές και τον τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ήταν Ηλεκτρολόγοι , Μηχανολόγοι, Ηλεκτρονικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, οι οποίοι διδάσκουν σε διάφορα  Επαγγελματικά Λύκεια σε όλη την  Ελλάδα.

 Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης απόκτησαν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν πλήρως την πρόσφατη τεχνολογία και τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Η κατάρτιση τους  έδωσε εκείνα  τα εφόδια ώστε με την κατάλληλη αξιοποίηση των καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων, να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.

Η 1η ροή πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη,  στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της INFOL, και η κατάρτιση εστίασε στην πλατφόρμα MOOC (Massive Open Online Course ) στην οποία συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί.

Το MOOC είναι ένα διαδικτυακό μάθημα,  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ελεύθερης πρόσβασης και εγγραφής,  με ανοικτά αποτελέσματα. Ενσωματώνει την κοινωνική δικτύωση, προσβάσιμους διαδικτυακούς πόρους και διαχειρίζεται από επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα MOOC έχει στόχο τη δέσμευση των μαθητών και την αυτοδιαχείριση της συμμετοχή τους σύμφωνα με τους στόχους μάθησης, τις προηγούμενες γνώσεις. τις δεξιότητες και τα κοινά ενδιαφέροντα.

Είναι ένας νέος τρόπος για την παράδοση ενός μαθήματος που προωθεί την ενεργό μάθηση καθώς και τη δημιουργία δικτύων πληροφόρησης, ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

 Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους (βίντεο, σημειώσεις  διαλέξεων κλπ) πρέπει να είναι δωρεάν για να  υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν αυτές τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να διευκολύνουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα σενάρια εικονικής εκκμάθησης αποτελούν χώρους στους οποίους ο σχεδιασμός και η χρήση των ελεύθερων εκπαιδευτικών πόρων (OER) επιτρέπουν την ανάπτυξη διδακτικών και ψηφιακών ικανοτήτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 2η ροή πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ITC International,  και η κατάρτιση στην μέθοδο  Flipped Classroom ( αντίστροφη ή αντεστραμμένη τάξη) στην οποία συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί.

Σε αυτό το βιωματικό εργαστήριο οι συμμετέχοντες  βίωσαν  το μοντέλο Flipped Classroom  και  διερεύνησαν από κοινού πώς η μέθοδος της αντιστροφής( flipping)  μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών και πώς οι καθηγητές μπορούν να την εφαρμόσουν για την θετική μεταμόρφωση των μαθημάτων

Αυτό το μοντέλο αποτελεί μια στρατηγική μικτής μάθησης με στόχο τη βελτίωση της συμμετοχής των σπουδαστών και των αποτελεσμάτων της. Δεν είναι μια νέα έννοια και μπορεί  να συγκριθεί με παιδαγωγικές όπως η ενεργητική μάθηση, η ισότιμη μάθηση, η μάθηση βασισμένη σε περιστατικά , ή με οποιαδήποτε στρατηγική συνδυασμένης μάθησης που απαιτεί από τους μαθητές να προετοιμάσουν  το μάθημα πριν το σχολείο  και να συμμετάσχουν με τους συνομηλίκους τους στις  προγραμματισμένες δραστηριότητες. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν το νέο μάθημα, παρακολουθώντας ένα βίντεο στην ώρα που αυτοί επιθυμούν. Οι σπουδαστές χτίζουν τις γνώσεις, τις στάσεις και τις αξίες τους μόνοι τους, και έχουν περισσότερο  χρόνο στην τάξη για μεγαλυτερη εμβάθυνση στη μάθηση.

 Σε αυτή την εκπαιδευτική μέθοδο, η τεχνολογία του Διαδικτύου ενσωματώνεται στην τάξη, απελευθερώνοντας τους δασκάλους για να βοηθούν τους μαθητές αντί να μόνο να τους διδάσκουν. Η μέθοδος Flipped Classroom   έχει δώσει πολλές υποσχέσεις μέχρι τώρα και είναι πιθανόν να γίνει το κυρίαρχο μοντέλο διδασκαλίας στο μέλλον.

 

 

 

 

 

Η ΕΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ συμμετείχε με 14 μέλη της στο πρόγραμμα «Serious Games: The New Educational Tool in Education and Training» το οποίο υλοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 12-19 Μαρτίου 2017 στο Κόβεντρυ της Μεγάλης Βρετανίας.

  

  

Διαβάστε περισσότερα: Serious Games: The New Educational Tool in Education and Training - Κόβεντρυ

Erasmus+  2017

Τίτλος σχεδίου:   «Κατάρτιση  εκπαιδευτικών και μεταφορά καλών πρακτικών για το μηχανισμό του δυϊκού εκπαιδευτικού συστήματος μαθητείας στην ΕΕΚ: Η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων από τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την κοινωνία» .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  2017- 1-EL01-KA116-035741

Η Ενωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών ( Ε.Τ.Ε.), ως επιστημονική Ενωση, παρακολουθώντας ταεκπαιδευτικά δρώμενα και ανταποκρινόμενη στο αίτημα των μελών της για επιμόρφωση, σχεδίασεαυτή την κατάρτιση με την πεποίθηση ότι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα θα καλύψουν πλήρως τιςανάγκες των συμμετεχόντων, κάτι το οποίο επετεύχθη με άριστα αποτελέσματα.Η επίτευξη των στόχων του σχεδίου ξεπέρασε τις προσδοκίες των συμμετεχόντων και απόκτησανεμπειρίες πολύτιμες για τον εργασιακό τους βίο και ικανότητα για μεταφορά καλών πρακτικών σχετικάμε την υλοποίηση της Μαθητείας και τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, όπως

• Εποπτεία της μαθητείας

• Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στο σχολείο και τον χώρο εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα: Κατάρτιση εκπαιδευτικών και μεταφορά καλών πρακτικών για το μηχανισμό του δυϊκού εκπαιδευτικού...

Το πρόγραμμα κινητικότητας της Ε.Τ.Ε με τίτλο΄΄ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΄΄ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ΄΄,ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Αντικείμενο του σχεδίου ήταν οι κατάρτιση 20 τεχνολόγων εκπαιδευτικών σε θέματα εναλλακτικών και ευέλικτων συστημάτων εκπαίδευσης, εστιάζοντας στην απόκτηση γνώσεων για σχεδιασμό και ανάπτυξη online μαθημάτων.

Το σχέδιο υλοποιήθηκε σε δύο ροές που περιλάμβαναν σεμινάριο στους φορείς υποδοχής , επαγγελματικές - εκπαιδευτικές επισκέψεις και πολιτιστικά δρώμενα.

Η 1η ροή πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία ( Πανεπιστήμιο της Λισαβώνας) και η 2η ροή , στην Ιταλία (εταιρία Viteco srl,, Κατάνια) της Ιταλίας.

Πρόκειται για πιστοποιημένους φορείς από τους πλέον εξειδικευμένους στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων νέας γενιάς, για την ψηφιακή τάξη, το e-Learning και γενικότερα στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Οι συμμετέχοντες ήταν ηλεκτρολόγοι , μηχανολόγοι, ηλεκτρονικοί και πολιτικοί τεχνολόγοι μηχανικοί , απόφοιτοι της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ από διάφορα Επαγγελματικά Λύκεια της Ελλάδας, με στόχο την καλύτερη και ουσιαστικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων.

Οι συνθήκες, σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι άκρως ευνοϊκές για μια ευέλικτη, ανοικτή εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, ξεπερνώντας τις όποιες δικές της αδυναμίες και αίροντας τους

περιορισμούς της παραδοσιακής διδασκαλίας.

Βασικός σκοπός αυτής της κινητικότητας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η βελτίωση των προσόντων τους για εναρμόνιση με τις σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες καθώς και τη χρήση προτύπων και τεχνολογιών που προάγουν το μαθησιακό έργο.

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25.09.2013, ανέλαβε την πρωτοβουλία για το άνοιγμα της εκπαίδευσης "Opening up Education Initiative", η οποία συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας ενός νέου διαδικτυακού τόπου με τίτλο "Open Education Europa".

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και περιεχομένου.

Το άνοιγμα της εκπαίδευσης, εστιάζεται σε τρεις βασικούς τομείς:

1. Δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους προκειμένου να καινοτομήσουν

2. Αυξημένη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources – OER), εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση είναι διαθέσιμα σε όλους και

3. Βελτίωση της υποδομής των ΤΠΕ και της συνδεσιμότητας στα σχολεία

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα ψηφιακά εργαλεία στη σχολική τάξη, αποτελούν μια συναρπαστική εξέλιξη για το ρόλο της τεχνολογίας στη μάθηση. Ενισχύονται οι στρατηγικές μάθησης που αφορούν στο μάθημα για όλη την τάξη, βελτιώνουν την ποιότητα της αλληλεπίδρασης και αξιολόγησης, αυξάνουν το ρυθμό και το βάθος της μάθησης.

Κάθε συμμετέχων στο πρόγραμμα κατάρτισης έγινε ικανός να καλλιεργεί την πρωτοβουλία, να επαναπροσδιορίζει το ρόλο του ως εκπαιδευτικού και εφοδιάστηκε με χρήσιμα διδακτικά "εργαλεία".

Θα μπορεί να ενθαρρύνει την έρευνα και την αναζήτηση πληροφοριών.

Να εξατομικεύει τη διδασκαλία και να ανατρέπει τη σειριακή μάθηση.

Να κατηγοριοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες.

Να βελτιώνει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών.

Τα οφέλη για κάθε συμμετέχοντα είναι η απόκτηση γνώσεων για να μπορεί να σχεδιάζει μια διδασκαλία με:

• αμφίδρομο ήχο και ταυτόχρονη βιντεοδιάσκεψη πολλών συμμετεχόντων

• διεξαγωγή online ερευνών και αξιολογήσεων• παρουσίαση εμπλουτισμένου υλικού (εικόνες, ήχος, video, παρουσιάσεις τύπου PowerPoint)

 

• παρουσίαση διαδραστικού υλικού (αλληλεπιδραστικά σχέδια flash, ιστοσελίδες)

• ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης μαθησιακών διαδικασιών ( πλατφόρμα e-learning))

• εργαλεία τηλεσυνεργασίας

Συμπληρωματικά το πρόγραμμα συνέβαλε στην πολιτισμική και γλωσσική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του κάθε συμμετέχοντα με τη παραμονή σε μια ξένη χώρα με διαφορετική κουλτούρα και έθιμα.

Κατάνια

Λισαβώνα

 

Σελίδα 1 από 2

Σχεδίαση CPP